Príznaky dyslexie

Synonymá v širšom zmysle

Izolované alebo ohraničené L.ES- R.skutočné písaniesslabosť, dyslexia, dyslexia, dyslexia, L.ES- R.skutočné písaniesporucha, LRS, L.ES- R.skutočné písanie S.slabosť, L.ES- R.skutočné písanie S.porucha, čiastočné poškodenie, čiastočné poškodenie

Bežné preklepy

Dyslexia, dyslexia.

definícia

Na rozdiel od iného obsahu učenia sa dyslexiou rozumie slabý výkon pri čítaní, písaní a písaní pravopisu, ostatné časti školy majú túto čiastočnú slabosť výkonu nie (iba sekundárne) ovplyvnené. Klasická dyslexia má normálnu až nadpriemernú inteligenciu. Táto inteligencia je na rozdiel od výkonnosti v podoblastiach čítania, písania a pravopisu.

Znovu a znovu je ťažké rozlíšiť klasickú dyslexiu od ťažkostí pri čítaní a písaní (LRS). Symptomaticky sú niekedy veľmi podobné. Jedným z hlavných rozlišovacích znakov je rozdiel medzi spravodajstvom a výkonom v uvedených oblastiach. Je tiež zrejmé, že tento problém sa netýka iných školských oblastí. „Klasický dyslexik“ je preto schopný dobre fungovať v iných predmetoch, napríklad v matematike.

Pre úspech liečby je dôležité, aby sa príznaky dyslexie rozoznali včas a diagnostika dyslexie sa stanovila čo najskôr. V súvislosti s diagnostikou sa musí vždy zabezpečiť, aby jej skúšobné postupy poskytovali počiatočné informácie o oblastiach, ktoré sa majú financovať (= diagnostika financovania).

Príznaky neobvyklých schopností čítania, písania a pravopisu

Príznaky neobvyklých schopností čítania, písania a pravopisu sú rôzne. Všeobecné chyby sa zvyčajne analyzujú a priraďujú k jednotlivým problémovým oblastiam, ktoré sa potom špecificky riešia a školia v priebehu liečby.
Nemalo by sa však zanedbávať, že problémové oblasti v oblasti čítania a pravopisu sa odrážajú aj v správaní dieťaťa, a niekedy dokonca najmä. Miera výskytu príznakov u jednotlivých detí vždy závisí od psychiky a sily dieťaťa.

Rozlišuje sa medzi:

 1. Primárne prejavy dyslexie
 2. Sekundárne prejavy dyslexie

Primárne prejavy

Príznaky dyslexie

Primárne prejavy sa prejavujú predovšetkým výkonnosťou dieťaťa v čítaní a (pravopisu). Na každú jednotlivú „disciplínu“ je možné pozerať z rôznych uhlov.

Napríklad, záleží na Čítanie (formálny aspekt), rýchlosť čítania a Počet chýb ďalej, ale aj ďalej Typy chýb (kvalitatívny aspekt), porozumenie čítaniu (obsahový aspekt), ako aj Stres a frázovanie (estetický aspekt) sú nevyhnutné pri hodnotení výkonnosti čítania.

Je to podobné písaniu. Obsah je možné vidieť na webe písomný prejav dieťaťa.
Medzi primárne prejavy patrí aj Systém chýbktorého typológia sa rieši inak.

Poruchy zoradené podľa vzhľadu (fenomenologická typológia chýb; popisné (= opisné) zoskupenie chýb)

 • Vynechanie slov: Celé slová nie sú napísané
 • opomenutie: Rôzne (samostatné) písmená slova sa nepíšu
 • Pridávanie slov: Pridajú sa celé slová
 • Prílohy: Do slova sú integrované rôzne (samostatné) písmená
 • Zmätky súhlások: m namiesto n, atď.
 • Kombinácie samohlások: Výmeny samohlások, napr. o namiesto u, napríklad v slove: a -> ond

Nesprávne integrované chyby (pragmatická, funkčná typológia genetických chýb)

 • Chyby pamäte (problémy sú v oblasti pamäte):
  Skupina nesprávnych komunikácií obsahuje slová alebo časti slov, ktoré sú často nesprávne napísané.
 • Chyby vnímania (problémy sú v oblasti vnímania):
  Skupina vnemových chýb zahŕňa všetky porušenia pravopisu slov.
  Samotné vnemové chyby sa často ďalej delia napríklad na:
  • Chyby vo vnímaní poruchy (WD), napr .: neprítomnosť jednotlivých zvukov, samohlásky (a-e-i-o-u), spoluhlásky (= súbežné zvuky);
   chýba duplikácia: prišiel namiesto hrebeňa
   nedostatok rozťahovania (zrkadlo namiesto zrkadla), pridávanie jednotlivých zvukov, samohlások (a-e-i-o-u), súhlások (= súbežné zvuky); nadbytočné zdvojenie (inhibítor namiesto košeľu),
   zbytočné rozťahovanie: blízko nosa namiesto nosa
   Slovo nemá podobnosť s fonetickým obrazom hľadaného slova (= skreslenie slova)
  • Percepčné smerové chyby (WR), napr. Otáčky (b - d), odrazy (p - q, tj - eim, postupnosť písmen (Auot - Auto)
  • Chyby perceptuálnej ostrosti (WT), napr .: zmiešanie samohlások, zmiešanie súhlások (b-p, b-d, f-w, ...)
  • Chyby v celkovom vnímaní (WG), napríklad: reťazce písmen, ktoré neznášajú význam toho, čo je napísané.
  • Chyby v rozsahu vnímania (WU), napr. Začiatky alebo konce slov sú tradične zabudnuté / vynechané
 • Chyby pravidiel (problémy spočívajú v oblasti znalosti pravidiel a ich uplatňovania):
  • Skupina chýb pravidiel obsahuje chyby, ktoré sa vyskytli, pretože určité pravidlá kontroly pravopisu sa neuplatňujú správne alebo sú všeobecne neznáme. Patria sem „klasické“ pravopisné chyby, vo forme chýb v hornom a dolnom prípade slov, chyby v dôsledku nesprávneho odvodenia slov (rodina slov / kmeň slov), atď.

Sekundárne prejavy

Sekundárne prejavy zahŕňajú všetky reakcie dieťaťa na slabiny / dyslexiu v čítaní a pravopisu, a teda všetky reakcie na vyššie uvedené primárne prejavy. Toto ovplyvňuje predovšetkým psychický stav dieťaťa, ale aj jeho správanie.
Štúdie, ktoré skúmali vývoj detí s poruchami čítania a písania alebo s dyslexiou (čiastočná slabosť výkonu) v priebehu rokov, opisujú tri rôzne vývojové kurzy.

 1. Deti vykazujú výrazné narušenie pracovného a sociálneho správania.
 2. Slabosť čítania a pravopisu má (nemá) vplyv na správanie dieťaťa.
 3. Slabosť pri čítaní a písaní spôsobuje vážne duševné poruchy.

Začarovaná dyslexia

Tretí aspekt je tu stručne uvedený. Tu je možné určiť rôzne kurzy. Pozadie tejto závažnej duševnej poruchy je zvyčajne frustrácia, ktorá sa vyvíja v priebehu času. Deti sa spravidla radi chodia do školy a sú ochotné a motivované sa učiť. Kvôli neustálemu zlyhaniu sa však postupne vyvíja začarovaný kruh, z ktorého chce dieťa skutočne uniknúť. Tento pokus o útek sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi. Na jednej strane existujú deti, ktoré hľadajú pomoc vo svojom vnútri, to znamená, že sa snažia chrániť pred tým, že sa chránia pred vonkajším svetom.Tu je zrejmé, že cudzinci musia hrať dôležitú úlohu. Vyžaduje sa neustála motivácia a povzbudenie, nie: nadávať a robiť si srandu z chýb!

Deti sa snažia utiecť z začarovaného kruhu pomocou rôznych mechanizmov:

 • Dieťa sa stiahne zo seba, obáva sa ďalšieho zlyhania. Tento variant môže súvisieť s vážnymi psychologickými problémami, ako sú poruchy stravovania a spánku alebo dokonca depresívne nálady.
 • Dieťa sa vedome správa detinsky alebo je viditeľné iným správaním (agresívnym a / alebo nepriateľským). Snaží sa zakryť svoje úspechy v oblasti písaného jazyka prostredníctvom nápadného správania.
 • Dieťa si buduje postoj odmietnutia a snaží sa obísť, niekedy s najnápadnejšími nápadmi, o spolupráci, dodatočnom školení atď. Na tento účel dokonca vynáša biele lži

Deti, ktoré na tieto zlyhania reagujú aktívnejšie, sú výraznejšie aj v sociálnom prostredí. Deti sa so všetkou silou bránia proti tlaku, ktorý na ne vyvíja životné prostredie. Stále Skúsenosti so zlyhaním nie sú akceptované dieťaťom. Aby sa získala potrebná pozornosť, vyskytuje sa ako triedny zločinec alebo niečo podobné. vzhľadu. Tieto deti si často nevšimnú, že táto pozornosť nie je spárovaná so sociálnym uznaním, ale skôr že toto správanie je skôr podobné správaniu Vonkajšia poloha vyvinuté. Diferenciácia príznakov ADD / ADHD v mnohých prípadoch môže byť ťažké.
Tak aj tak Deti sa snažia kompenzovať ich zlyhania, Prelomenie tohto začarovaného kruhu, ktorý sa ďalej prehlbuje, je zvyčajne možné iba pomocou vonkajšej pomoci. Dokonca aj v prípade „diagnostikovanej“ nadania môžu mať trvalé skúsenosti so zlyhaním trvalé následky. V týchto prípadoch sa často neverí, že nadané dieťa je schopné „klasickej“ dyslexie. Takéto dieťa je potom často predmetom pripomienok, ako napríklad: „To musíte vedieť!“ „To nemôže fungovať!“ atď. Toto potom dieťa nesmierne frustruje, takže pochybnosti nie sú nezvyčajné a nediagnostikovaná dyslexia v zmysle čiastočného oslabenia výkonnosti, aj keď je prítomná nadanie môže viesť k školskej disklinácii a frustrácii.

Viac problémov s dyslexiou

 • Príčiny dyslexie
 • Príznaky dyslexie
 • Včasné odhalenie dyslexie
 • Diagnostika dyslexie
 • Liečba dyslexie
 • Dyslexia - LRS
 • Slabosť čítania a pravopisu (LRS)
 • Čiastočná slabosť výkonu

Súvisiace témy

 • ADHD
 • REKLAMY
 • dyskalkúlia
 • nadanie
 • Slabá koncentrácia
 • Poruchy reči
 • Vzdelávacie hry

Zoznam všetkých tém, ktoré sme uverejnili na našej stránke „Problémy s učením“, nájdete pod: Problémy s učením A-Z